نمایشگر یک مطلب

دستگاه نانوسورد برای اندازه گیری جذب فیزیکی (همدما و BET) و آزمایش برنامه ریزی شده دمایی احیا (TPR) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

اندازه گیری سطح ویژه (BET):

در این روش با عبور دادن مخلوطی از نیتروژن و هلیم از روی نمونه در ظرف حاوی نیتروژن مایع میتوان سطح مواد را محاسبه کرد.

احیا با برنامه دمایی:

احیا با برنامه دمایی روشی برای تعیین خواص احیاپذیری مواد در دماهای مختلف است. در این روش مخلوط گاز احیا کننده (هیدروژن و آرگون) از روی نمونه جامد عبور کرده و همزمان دمای نمونه با نرخ دمای خطی افزایش می یابد. میزان مصرف هیدروژن در این فرایند، معیاری از احیاپذیری نمونه است.

کاربرد: اندازه گیری مساحت سطح در مطالعات مربوط به کاتالیست ها، اندازه گیری حجم کل منافذ و تعیین توزیع اندازه منافذ

خدمات قابل ارائه: محاسبه مساحت سطح ویژه مواد، احیا با برنامه دمایی (TPR) روشی برای تعیین خواص احیاپذیری مواد در دماهای مختلف.