نمایش اسناد و رسانه‌ها

آیین نامه های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی دانلود (649.2k)
کنفرانس خارجی دانلود (479.8k)
کنفرانس داخلی دانلود (368.7k)
شیوه‌نامه داخلی سفرهای علمی کوتاه مدت دانلود (506.8k)
شیوه‌نامه داخلی پژوهانه اعضای هیأت علمی دانلود (757.6k)
شیوه نامه امتیازدهی به کتاب دانلود (631.3k)
شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی دانلود (1,076.6k)
تشويقي_مقالات دانلود (834.4k)
دستورالعمل نگارش و تدوین طرح های پژوهشی دانلود (429.5k)