فایل Word فرم‌های پژوهش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرمت قرارداد فعالیت های پژوهشی دانلود (31.0k)
فرم های کرسی آزاد اندیشی دانلود (70.2k)
فرم درخواست خرید تجهیزات و چاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانه دانلود (52.5k)
فرم پرداخت تشویقی کتاب اعضای هیأت علمی دانلود (54.0k)
فرم درخواست هزینه خرید تجهیزات و چاپ مقاله از محل اعتبار پژوهانه دانلود (58.9k)
فرم مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری دانلود (46.8k)
فرم درخواست سفر کوتاه مدت دانلود (38.6k)
در خواست پرداخت هزینه‌های خرد بدون ارئه فاکتور ازمحل اعتبار پژوهانه دانلود (30.4k)
فرم هزینة شرکت در کنفرانس‌های داخل کشور دانلود (54.8k)
فرم هزینة شرکت در کنفرانس‌های خارج از کشور دانلود (55.4k)
فرم هزینة شرکت در کارگاه‌‌های داخل کشور دانلود (54.9k)
فرم هزینة شرکت دانشجو در کنفرانس‌های داخل کشور(دانشجوی کارشناسی) دانلود (67.7k)
فرم درخواست شرکت در کارگاه‌های تخصصی داخل کشور دانلود (38.8k)
فرم درخواست شرکت در کارگاه‌های تخصصی خارج کشور دانلود (40.2k)
فرم هزینة شرکت دانشجو در کنفرانس‌های داخل کشور(تحصیلات تکمیلی) دانلود (68.1k)
فرم هزینة شرکت در کارگاه آموزشی خارج از کشور دانلود (47.2k)
فرم درخواست عضویت در مجامع علمی داخل و خارج کشور دانلود (51.7k)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های علمی داخل کشور دانلود (34.9k)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های علمی خارج از کشور دانلود (39.8k)
فرم پرداخت تشویقی مقالات اعضای هیأت علمی دانلود (55.5k)