فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست نشریات ISC

فهرست نشریات ISC

اعتبارسنجی نشریات

 

الف) نشريه داخلي: 

   نشريه معتبر داخلي، نشريه‌اي است كه از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه اعتبار علمي- پژوهشي یا علمی-ترویجی كسب نموده باشد  و در عين حال در فهرست نشريه هاي داخلي لغو اعتبار شده  قرار نداشته باشد. 

- فهرست نشريه هاي معتبر و لغو اعتبار شده وزارت علوم توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور منتشر مي‌گردد و در وبگاه Journals.msrt.ir در دسترس مي باشد. فايل pdf  اين فهرست، ماهانه توسط اين معاونت به دانشكده ها ارسال مي گردد. 

- فهرست نشريه هاي معتبر علوم پزشكي توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور منتشر مي گردد و در وبگاه http://journals.research.ac.ir/  در دسترس مي باشد. 

 

ب) نشريه خارجي: 

   نشريه معتبر خارجي، نشريه‌اي است كه  در يك  پايگاه استنادي معتبر بين‌المللي WOS-Core Collection يا Scopus و یا پايگاه تخصصي تایید شده نمايه شده باشد و  در عين حال در فهرست نشريه‌هاي نامعتبر خارجي قرار نداشته باشد. 

-  دسترسي به نشريه هاي WOS-Core Collection و Scopus و فهرست نمايه هاي تخصصي تایید شده از طريق وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با نشاني vpr.um.ac.ir امكان پذير است.

 -  نشريه معتبر خارجي كه در فهرست JCR  قرار گرفته باشد داراي امتياز پژوهشي بيشتري بوده و تأكيد مي گردد انتخاب اين نشريه ها در اولويت قرار گيرد.

 پ) اعتبارسنجی ساير نشريه ها توسط "كارگروه اعتبار سنجي نشريه هاي علمي" كه در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مستقر مي باشد، صورت می‌گیرد.