تفاهم‌نامه‌های دانشگاه کوثر

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی

دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی خراسان شمالی

پارک‌های علم و فناوری خراسان شمالی

اداره کل فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی

اداره کل پست خراسان شمالی

اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان شمالی