تقویم اصلاحی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

انتخاب واحد ورودی 1399  و ماقبل

18/06/1402

انتخاب واحد ورودی 1400

19/06/1402

انتخاب واحد ورودی 1401

20/06/1402

ترمیم انتخاب واحد

21/06/1402 و 22/06/1402

انتخاب واحد با تاخیر

05/07/1402

شروع نیمسال

26/06/1402

شروع کلاسهای حضوری

03/07/1402

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

09/07/1402 و 10/07/1402

حذف اضطراری

25/09/1402 لغایت 02/10/1402

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

25/09/1402 لغایت 06/10/1402

حذف ترم

18/09/1402 لغایت 06/10/1402

امتحانات عملی

09/10/1402 لغایت 13/10/1402

پایان کلاس ها

13/10/1402

امتحانات نظری

20/10/1402  لغایت  04/11/1402

آخرین مهلت ثبت و تایید نمرات توسط اساتید

10 روز پس از برگزاری امتحان

پایان مهلت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تا شروع نیمسال بعدی

معرفی به استاد (ویژه دانشجویانی که پس از گذراندن دروس نیمسال اول 1402-1403 درس معرفی به استاد اخذ می کنند)

اخذ الکترونیکی: 15/11/1402 لغایت 16/11/1402

آزمون حضوری: 18/11/1402

*جهت انجام انتخاب واحد از کامپیوتر و یا لپ تاب استفاده شود. درصورت ورود به سامانه از طریق موبایل احتمال بروز خطا و عدم امکان انتخاب واحد وجود دارد.

* انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل اقدام نمایند.

* انتخاب واحد دانشجوی مقطع کارشناسی که به دلیل غیرموجه کمتر از 12 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد.

*رعایت پیشنیازي و همنیازي  و تمام موارد آموزشی بر عهده دانشجو می باشد.

* از هر گروه درسی معارف، دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظري اسلام که دو درس مجاز است.

* درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروژه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند.

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

انتخاب واحد ورودی 1400 و ماقبل

1402/11/07

انتخاب واحد ورودی 1401

1402/11/08

انتخاب واحد ورودی 1402

1402/11/09

ترمیم انتخاب واحد

1402/11/10  و 1402/11/11

انتخاب واحد با تاخیر

15/11/1402

شروع کلاس ها

14/11/1402

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

21/11/1402 لغایت 23/ 11/1402

حذف اضطراری

05/12/1402 لغایت 26/02/1403

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

29/03/1403 لغایت 09/03/1403

حذف ترم

01/02/1403 لغایت 02/03/1403

امتحانات عملی

07/03/1403 لغایت 13/03/1402

پایان کلاس ها

16/03/1403

امتحانات نظری

23/03/1403 لغایت 07/04/1403

آخرین مهلت ثبت و تایید نمرات توسط اساتید

10 روز پس از برگزاری امتحان

پایان مهلت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تا 31 شهریور ماه

معرفی به استاد (ویژه دانشجویانی که در نیمسال دوم 1403-1402 فقط درس معرفی به استاد اخذ کرده اند)

اخذ الکترونیکی: 16/11/1402 و 17/11/1402

آزمون حضوری: 18/11/1402

معرفی به استاد (ویژه دانشجویانی که پس از گذراندن دروس نیمسال دوم 1402-1403 درس معرفی به استاد اخذ می کنند)

اخذ الکترونیکی: 18/04/1403 و 19/04/1403

آزمون حضوری: 20/04/1403

*جهت انجام انتخاب واحد از کامپیوتر و یا لپ تاب استفاده شود. درصورت ورود به سامانه از طریق موبایل احتمال بروز خطا و عدم امکان انتخاب واحد وجود دارد.

* انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود و لازم است جهت بازگشت به تحصیل اقدام نمایند.

* انتخاب واحد دانشجوی کارشناسی که به دلیل غیرموجه کمتر از 12 واحد باشد توسط واحد آموزش دانشگاه حذف ترم خواهد شد.

*رعایت پیشنیازي و همنیازي و تمام موارد آموزشی بر عهده دانشجو می باشد.

* از هر گروه درسی معارف، دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب یک درس می باشد بجز گروه مبانی نظري اسلام که دو درس مجاز است.

* درصورت اخذ دروس کارآموزی، پروژه و کارگاه با مدیر گروه مربوطه هماهنگ نمایند.