راهیان پیشرفت اصفهان (بازدید علمی دانشجویان از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شرکت بهیار صنعت و شرکت صا ایران)

راهیان پیشرفت اصفهان (بازدید علمی دانشجویان از دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شرکت بهیار صنعت و شرکت صا ایران)