برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

      کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس: 31220000 

شماره مستقیم دفتر ریاست: 31221111

روابط عمومی: 31221220

 دبیرخانه مرکزی: 31224300

=============================

مسئول دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی: 31222222

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن (ع)، دانشگاه کوثر

کد پستی: 9453155168   فکس: 32262493

Email: edu.k@kub.ac.ir