• ابلاغ کلیه مصوبات و آیین نامه های ابلاغی  از سوی رئیس دانشگاه به واحد‌های ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پیشنهاد و تهیه آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسؤلان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت و اجرای آنها پس از تصویب
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی شورای مربوط
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه ،از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی،کارآمدی اعضای هیات علمی و غنا بخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
 • برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علوم دینی و علوم انسانی
 • برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
 • اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمند سازی و دانش افزایی
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
 • برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی- تخصصی دانشجویان جهت ورود به اجتماع
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه
 • و....