معاونت آموزشی دانشگاه، اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، اجرای سیاست های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی، نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تدوین و اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز داخلی، گسترش کیفی و کمی فعالیت های آموزشی دانشگاه با توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت داانشگاه، تدوین، به روز رسانی و اجرای برنامه جامع آموزشی دانشگاه، نظارت برحسن اجرای وظایف و فعالیت های آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه جهت ایجاد هماهنگی، ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف، اجرای دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت برای متقاضیان خارج از دانشگاه را بر عهده دارد.

در این راستا مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اداره کل آموزش، دفتر نظارت و ارزیابی، دفتر استعدادهای درخشان، مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد، دفتر قطب های علمی به عنوان واحدهای مرتبط معاونت آموزشی، وظایف مربوط به خود را انجام می دهند.

به علاوه دفتر معاونت آموزشی وظیفه هماهنگی و ارتباط بین واحدهای مرتبط، دانشکده ها و مراکز آموزشی و پاسخگویی به سئوالات را بر عهده دارد.

دبیرخانه هیأت ممیزه و دبیرخانه هیأت اجرائی جذب دانشگاه نیز در حوزه معاونت آموزشی متمرکز است و بررسی فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی در هر نیمسال تحصیلی در این حوزه انجام می شود.

در حال حاضر جناب آقای دکتر علیرضا مؤذن این سمت را بر عهده دارند.