بازدید دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه شیمی

بازدید دانشجویان و کارشناسان آزمایشگاه شیمی دانشگاه کوثر از آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا دارو استان به سرپرستی خانم دکتر دیزاوندی