دوره آموزشی "استخراج آنزیم ها و الکتروفورز ژل عمودی"

دوره آموزشی "استخراج آنزیم ها و الکتروفورز ژل عمودی" در مورخ  1403/01/30 ازساعت 9 الی 17 در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر توسط عضو هیات علمی محترم گروه زیست‌شناسی جناب دکترریاحی برگزار می گردد .