شروع امتحانات عملی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

 امتحانات عملی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها از مورخ 1403/03/19 تا 1403/03/23 برگزار می‌گردد.