افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه کوثر

افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه کوثر

مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی(TMC) دانشگاه با هدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، در تاریخ: 17/10/1402، با حضور حضور سرکار خانم دکتر محبوبه معین‌مقدس رئیس دانشگاه و دکتر مهدی رحمدل، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان‌شمالی، افتتاح گردید.