بازدید دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه از آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بازدید دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه از آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه کوثر به منظور تکمیل فرآیند درس"آزمایشگاه‌ شیمی تجزیه 3" در تاریخ 01/03/1403، به همراه استاد محترم سرکار خانم دکتر زینب رجب دیزاوندی از آزمایشگاه‌های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بازدید نمودند.