دکتر تیمور جعفری عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه کوثر در میان 120 عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت کشور

دکتر تیمور جعفری عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه کوثر در میان 120 عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت کشور

جناب آقای دکتر تیمور جعفری عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه کوثر به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت کشور در سال 1402 انتخاب شدند.