آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات فناوری

ردیف                                                                                                                      عنوان دانلود
1 دستورالعمل حمایت از طرح‌های پژوهشی دانلود
2 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی، پوهش و فناوری  دانلود
3 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانلود
4 شیوه‌نامه تشویق مقالات دانلود
5 شیوه نامه ارتقاء دانلود
6 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات دانلود
7 آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی دانلود
8 منشور و موازین اخلاق پژوهش دانلود