ردیف عنوان فرآیند دانلود
1 فلو چارت پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی دانلود
2 فلو چارت خرید از محل پژوهانه دانلود
3 فلو چارت درخواست اختتام طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانلود
4 فلو چارت درخواست تشویقی مقالات دانلود
5 فلو چارت درخواست طرح پژوهشی داخل دانشگاهی دانلود