دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان می‌توانند از خوابگاه‌های غیر دولتی تحت نظارت دانشگاه با هزینه شخصی استفاده کنند. 

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم ، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.
 
کد بجنورد: ۰۵۸
 
تلفن های تماس
 
دفتر ریاست:
 
۳۲۲۶۲۴۶۱
 
معاونت اداری و ومالی:
 
۳۲۴۱۳۸۱۵  و ۳۳-۳۲۴۱۳۸۳۰ 
 
معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت دانشجویی:
 
۳۲۴۱۴۶۱۲  و ۳۲۴۱۴۶۱۱  و ۳۲۴۱۴۶۱۰
 
 ۳۲۴۲۷۶۴۵  و ۳۲۲۵۸۸۶۵
 
فکس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۴۹۳
 
کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸
 
Email:info@kub.ac.ir
 
نشانی:
خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان دانشگاه کوثر
 
نشانی تارنمای دانشگاه:  Kub.ac.ir
 
راه‌ ارتباطی در فضای مجازی: Kosaruni@