معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر فاطمه بدیعیان باغ‌سیاهی
معاون آموزشی و پژوهشی- استادیار گروه فیزیک و اپتیک و لیزر
شماره تماس: 31222200-058
مهناز مرجانی
مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی 
شماره تماس: 31222222-058
آموزش
دکتر سعیده قضایی زیدانلو
مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی- استادیار گروه زیست
شماره تماس: 31222100
زهرا شیردل
کارشناس مسئول خدمات آموزشی- دانش‌آموختگان
شماره تماس: 31222110
مرضیه جوان جعفری
کارشناس خدمات آموزشی - بایگانی
شماره تماس: 31222112
محمد محتشمی‌کیا
کارشناس خدمات آموزشی- پذیرش، شهریه، امتحانات
شماره تماس: 31222111
فاطمه رضایی
کارشناس خدمات آموزشی- تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 31222121
حدیثه حاتمی 
کارشناس خدمات آموزشی- نقل و انتقالات، شاهد و ایثار گران، استعداد درخشان، لغو تهد 
شماره تماس: 31222130
پژوهش
دکتر راضیه نجات
مدیریت امور پژوهشی و فناوری- دانشیار گروه شیمی
شماره تماس: 31226312
سعیده دولخانی
کارشناس امور پژوهش
شماره تماس: 31222323
محمد نیستانی 
کارشناس امور پژوهش 
شماره تماس: 31222341
عنوان جدید
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عنوان جدید
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عنوان جدید
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عنوان جدید
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عنوان جدید
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.

تماس با ما

  1.     کد بجنورد: ۰۵۸
  2.     تلفن های تماس: ۳۱۲۲۰۰۰۰
  3.     شماره مستقیم دفتر ریاست: ۳۱۲۲۱۱۱۱
  4.     روابط عمومی: ۳۱۲۲۱۲۲۰
  5.      دبیرخانه مرکزی: ۳۱۲۲۴۳۰۰
  6.     مسئول دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی: ۳۱۲۲۲۲۲۲
  7.     نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن (ع)، دانشگاه کوثر
  8.     کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۶۸   
  9.     فکس: ۳۲۲۶۲۴۹۳
  10.     Email: edu.k@kub.ac.ir

محل دانشگاه در نقشه