آئین‌نامه‌های مصوب وزارت عتف:

 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- سال 1390

 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی همراه با اصلاحات - سال 1395

 اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- موضوع مصوبه 5 از صورتجلسه نهمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی مورخ 99/04/22

 آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی 

 شیوه‌نامه پیوست آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

 پیوست یک از نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های خراسان شمالی مورخ 1400/02/19- دستورالعمل خدمت اعضای هیأت علمی به شیوه تمام وقت ویژه

  بخشنامه در خصوص نکات خدمت تمام وقت ویژه 

  دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن    

                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیوه‌نامه‌های داخلی دانشگاه:

 شیوه‌نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی "تمام وقت ویژه" دانشگاه کوثر 

 شیوه‌نامه خدمت موظف اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر در نیمسال‌های آموزش مجازی- شیوع ویروس کووید۱۹

 شیوه نامه آموزش مجازی در دانشگاه کوثر

 شیوه‌نامه انتشارات دانشگاه کوثر

 شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی در دانشگاه کوثر                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فرم‌ها و کاربرگ‌ها:

 فرم‌های درخواست ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 فرم شناسنامه علمی درخواست ارتقاء مرتبه  - بر اساس آئین‌نامه ارتقاء سال 1395

 فرم‌های درخواست ترفیع پایه استحقاقی سالیانه  (1- سند IF و  Q مقالات، از فایل اکسل موجود در سایت وزارت عتف تهیه و الصاق مقاله گردد. 2-سند کتاب از سایت کتابخانه ملی تهیه و پرینت شناسنامه کتاب ارائه گردد. 3-سند مقالات علمی پژوهشی از لیست موجود در وزارت عتف تهیه گردد.)