مقاله پژوهشی عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی با نمایه JCR به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر مقاله‌ی A Data-driven Learning Focus on Form Approach to Academic English Lecture Comprehension نوشته‌ی دکتر جواد زارع عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه کوثر مجله Applied Linguistics  (چاپ دانشگاه آکسفورد) با رتبه Q۱ و ضریب تاثیر ۵,۷۴۱ منتشر شد.
دکتر زارع اظهار داشت: در این مقاله به چالش‌های روش یادگیری داده‌‍محور در آموزش زبان انگلیسی از راه دور پرداخته شده است. در مقاله مذکور، با پیشنهاد رویکردی جدید با عنوان «یادگیری داده محور متمرکز بر ساختار» محدودیت‌های استفاده از روش یادگیری داده‌‍محور از بین می‌رود. نتایج مقاله نشان می‌دهد استفاده از روش جدید باعث بهبود موقت و پایدار در یادگیری زبان انگلیسی از راه دور می‌شود. 
وی افزود: از نتایج این مطالعه می‌توان برای آموزش از راه دور و طراحی محتوای آموزشی زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها استفاده کرد. 
لازم به ذکر است این پژوهش با مشارکت دکتر جواد زارع عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی و همکاری خدیجه آقاجانی دلاور دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی در مجله Applied Linguistics با رتبه Q۱ و ضریب تأثیر ۵,۷۴۱ به چاپ رسیده است.