دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان می‌توانند از خوابگاه‌های غیر دولتی تحت نظارت دانشگاه با هزینه شخصی استفاده کنند.