سمت: معاون آموزشی و پژوهشی                      

نام و نام خانوادگی: فاطمه بدیعیان باغ سیاهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیک - گرایش حالت جامد  

شماره تماس مستقیم:     31222200 -058         

شماره تماس داخلی: 2200

محل استقرار: بجنورد- جاده ارکان- بالاتر از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) - دانشگاه کوثر