نام و نام خانوادگی سمت  
مهناز مرجانی مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی  

محل استقرار: بجنورد- جاده ارکان- بالاتر از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن(ع) - دانشگاه کوثر

 

شماره تماس: 31222222-058