فرم‌ها
ردیف عنوان نوع فایل دانلود
1 فرم‌های بروز شده درخواست ترفیع پایه استحقاقی سالیانه – 1403/01/01  دانلود
2 فرم‌های درخواست ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری دانلود
3  فرم‌های تبدیل وضعیت ‌از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی دانلود
4 فرم‌های تمدید قرارداد استخدام پیمانی سال‌‌های ششم و هفتم دانلود
آیین‌نامه‌ها
ردیف عنوان نوع فایل دانلود
1  آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- سال 1395 دانلود
2 آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی- سال 1395 دانلود
3 شیوه‌نامه اجرای آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی- سال 1395 دانلود
4 شیوه‌نامه اعطای پایه استحقاقی به اعضای هیأت علمی- مصوبه 18 صورت‌جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1397/06/13 دانلود
5  دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی- مصوبه 7 صورت‌جلسه یازدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1400/11/10 دانلود
6 بخشنامه رفع ابهامات اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی- سال 1402 دانلود
7  اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه 17 صورت‌جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1397/06/13 دانلود
8 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مشترک دانشگاه‌های بجنورد، کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین دانلود
9 اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه 5 صورت‌جلسه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1399/04/22ext دانلود
10 آموزانه دانشگاه کوثر دانلود