شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم ، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.
 
کد بجنورد: ۰۵۸
 
تلفن های تماس
 
دفتر ریاست:
 
۳۲۲۶۲۴۶۱
 
معاونت اداری و ومالی:
 
۳۲۴۱۳۸۱۵  و ۳۳-۳۲۴۱۳۸۳۰ 
 
معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت دانشجویی:
 
۳۲۴۱۴۶۱۲  و ۳۲۴۱۴۶۱۱  و ۳۲۴۱۴۶۱۰
 
 ۳۲۴۲۷۶۴۵  و ۳۲۲۵۸۸۶۵
 
فکس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۴۹۳
 
کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸
 
Email:info@kub.ac.ir
 
نشانی:
خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان دانشگاه کوثر
 
نشانی تارنمای دانشگاه:  Kub.ac.ir
 
راه‌ ارتباطی در فضای مجازی: Kosaruni@