تماس با ما

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن یا ارسال ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس:

۳۲۲۵۸۸۶۵_۳۲۲۶۲۸۶۱_ ۳۲۴۲۷۵۶۶

دفتر ریاست: ۳۲۲۶۲۸۶۰ و ۳۲۲۵۷۰۲۴

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی: داخلی ۱۲۲ و ۱۲۷

دبیرخانه آموزش: داخلی ۱۰۶ و ۱۰۸

امور دانشجویی: داخلی ۱۴۵ و ۱۱۵

شماره تماس های واحد های مالی و اداری

۳۲۴۱۱۷۲۵-۳۲۴۱۱۷۲۴امور مالی: ۱۱۶ و ۱۱۷

امور اداری: داخلی ۱۰۸ و ۱۰۹

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان