مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر راه‌اندازی شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مدیریت‌های زیرمجموعه/ مرکز نوآوری بانوان مراجعه فرمائید.