فرم‌های ترفیع پایه استحقاقی سالیانه (1-سند IF و  Q مقالات، از فایل اکسل موجود در سایت وزارت عتف تهیه و الصاق مقاله گردد. 2- سند کتاب از سایت کتابخانه ملی تهیه و پرینت شناسنامه کتاب ارائه گردد. 3- سند مقالات علمی پژوهشی از لیست موجود در وزارت عتف تهیه گردد.)

 شیوه‌نامه اعطای پایه استحقاقی و تشویقی به اعضای هیأت علمی عضو هیأت امنای دانشگاه‌های خراسان شمالی- مصوبه دستور هجدهم از هفتمین نشست

 صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی- تهران- مورخ  97/06/13

 صورتجلسه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی- تهران- مورخ  99/04/22

 اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی - مصوب نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‎‌ها ومؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی- تهران- مورخ  99/04/22  

 صورتجلسه بررسی مستندات پژوهشی پرونده ترفیع پایه استحقاقی سالیانه، درگروه و دانشکده

 شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر