مدیران پیشین

دکتر راضیه نجات
رئیس آزمایشگاه مرکزی از سال 1394 تا 1397
دانشیار دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی
دکتر محمد‌رضا بقائی‌پور
رئیس آزمایشگاه مرکزی از سال 1398 تا 1400
استادیار دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی
دکتر مجید حلیمی
رئیس آزمایشگاه مرکزی از سال 1400 تا 1402
استادیار دانشکده علوم پایه وفنی مهندسی

دکتر محمدرضا بقائی‌پور
رئیس آزمایشگاه مرکزی از سال 1402 تا کنون
استادیار دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی
Responsive Image
نام کاربر
نقش سازمانی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.