دوره‌های در حال برگزاری در مرکز TMC

ردیف

عنوان دوره

تعداد شرکت کنندگان

مدت استاندارد دوره (ساعت)

محل برگزاری

نفر-ساعت آموزشی

1

کاربر اتوکد

24

128

مرکز شماره 2 فنی و حرفه ای

3000

2

کاربر اتوماسیون اداری

24

230

مرکز شماره 2 فنی و حرفه ای

5500

3

کاربر اتوماسیون اداری

21

230

مرکز شماره 2 فنی و حرفه ای

4800

4

پنل های خورشیدی

24

100

مرکز شماره 2 فنی و حرفه ای

2400

5

تحلیلگر داده با matlab

18

170

مرکز شماره 2 فنی و حرفه ای

3060