آیین‌نامه های پژوهشی دانشگاه

ردیف                                    عنوان دانلود
1 شیوه نامه پژوهانه (Grant) اعضای هیأت علمی دانلود
2 شیوه‌نامه امتیازدهی به ماده 3 آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهش و فناوری دولتی و غیردولتی دانلود
3 دستورالعمل شرکت در همایش‌های علمی و کارگاه‌های تخصصی داخل کشور دانلود
4 دستورالعمل شرکت در همایش‌های علمی و کارگاه‌های تخصصی خارج کشور دانلود
5 فرصت مطالعاتی خارج از کشور (جدید) دانلود
6 دستورالعمل تشویق و امتیازدهی کتاب دانلود
7 دستورالعمل تشویق نویسندگان مقالات  دانلود
8 دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر دانلود
9 دستورالعمل اختصاص پژوهانه تشویقی (Grant) دانلود
10 دستورالعمل اجرای طرح‌های پژوهشي درون دانشگاهی دانلود