فرم‌ها و کاربرگ‌ها

ردیف عنوان نوع فایل دانلود
1 فرم قرارداد تجهیزات مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه کوثر بجنورد دانلود
2 فرم هزینه شرکت در کارگاه‌های داخل کشور دانلود
3 فرم هزینه شرکت در کارگاه آموزشی خارج از کشور دانلود
4 فرم هزینه شرکت دانشجو در کنفرانس داخلی دانشجوی کارشناسی دانلود
5 فرم هزینه شرکت دانشجو در کنفرانس داخلی دانشجوی کارشناسی ارشد دانلود
6 فرم درخواست شرکت در کارگاه‌های تخصصی داخل کشور دانلود
7 فرم درخواست شرکت در کارگاههای تخصصی خارج کشور دانلود
8 فرم درخواست هزینه خرید دانلود
9 فرم درخواست خرید تجهیزات و چاپ مقاله دانلود
10 فرم درخواست عضويت در مجامع علمي داخل و خارج كشور دانلود
11 فرم تشویقی کتاب دانلود
12 فرم پروپوزال طرح های پژوهشی درون دانشگاهی دانلود
13 درخواست پرداخت هزینه های خرد بدون فاکتور دانلود
14 فرم عضویت در مجامع علمی داخل و خارج کشور دانلود
15 فرم هزینه شرکت در کنفرانس های داخل کشور دانلود
16 فرم هزینه شرکت در کنفرانس خارج از کشور دانلود
17 فرم تشویقی مقاله دانلود
18 فرم درخواست سفرهای علمی کوتاه مدت دانلود
19 فرم اختتام نهایی طرح پژوهشی (اینفوگراف)  دانلود
20 فرم درخواست اختتام طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانلود
21 راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرح درون دانشگاهی دانلود
22 فرم اعلام هزینه کرد از محل کارت اعتباری پژوهانه دانلود