بالاترین شاخص H-index در سطح دانشگاه

تقدیر از خانم دکتر راضیه نجات عضو هیأت علمی گروه اموزشی شیمی در روز استاد به عنوان کسب بالاترین شاخص H-index  سطح دانشگاه در سال 1402

بالاترین شاخص H-index در سطح دانشگاه

تقدیر از خانم دکتر راضیه نجات عضو هیأت علمی گروه اموزشی شیمی در روز استاد به عنوان کسب بالاترین شاخص H-index  سطح دانشگاه در سال 1402