صاحب طرح برگزیده جامعه و صنعت کشور

تقدیر از آقای دکتر تیمور جعفری عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در روز استاد به عنوان منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمع صاحبان طرح‌های برگزیده جامعه و صنعت کشور سال 1402

صاحب طرح برگزیده جامعه و صنعت کشور

تقدیر از آقای دکتر تیمور جعفری عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در روز استاد به عنوان منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمع صاحبان طرح‌های برگزیده جامعه و صنعت کشور سال 1402