پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

تقدیر از خانم دکتر الهام بصیری عضو هیأت علمی گروه ریاضی در روز استاد به عنوان پژوهشگر برتر سال 1402 در دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی 

پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

تقدیر از خانم دکتر الهام بصیری عضو هیأت علمی گروه ریاضی در روز استاد به عنوان پژوهشگر برتر سال 1402 در دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی