پژوهشگر برتر در بخش جامعه و صنعت در سطح دانشگاه

تقدیر از آقای دکتر حسن پارسی‌پور عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در روز استاد به عنوان پژوهشگر برتر سال 1402 در بخش جامعه و صنعت در سطح دانشگاه 

پژوهشگر برتر در بخش جامعه و صنعت در سطح دانشگاه

تقدیر از آقای دکتر حسن پارسی‌پور عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در روز استاد به عنوان پژوهشگر برتر سال 1402 در بخش جامعه و صنعت در سطح دانشگاه