یک درصد پژوهشگران برتر دنیا

تقدیر از دکتر عمران توحیدی عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی در روز استاد به عنوان قرارگیری در جمع یک درصد دانشمندان پر استناد جهان سال 1402

یک درصد پژوهشگران برتر دنیا

تقدیر از دکتر عمران توحیدی عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی در روز استاد به عنوان قرارگیری در جمع یک درصد دانشمندان پر استناد جهان سال 1402