فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  فهرست نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پرتال نشریات علمی(جدید)
 فهرست نشریات علمی(PDF)
 مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت عتف 1403

فهرست نمایه های معتبر بین المللی 

 فهرست نشریات معتبر خارجی

فهرست نشریات ISC

 فهرست نشریات ISC

 

فهرست نشریات web of science

  فهرست نشریات wos

اعتبارسنجی نشریات

 

الف) نشریه داخلی: 

   نشریه معتبر داخلی، نشریه‌ای است که از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه‌های علمیه اعتبار علمی- پژوهشی یا علمی-ترویجی کسب نموده باشد  و در عین حال در فهرست نشریه های داخلی لغو اعتبار شده  قرار نداشته باشد. 

- فهرست نشریه های معتبر و لغو اعتبار شده وزارت علوم توسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور منتشر می‌گردد و در وبگاه Journals.msrt.ir در دسترس می باشد. فایل pdf  این فهرست، ماهانه توسط این معاونت به دانشکده ها ارسال می گردد. 

- فهرست نشریه های معتبر علوم پزشکی توسط دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور منتشر می گردد و در وبگاه http://journals.research.ac.ir/  در دسترس می باشد. 

 

ب) نشریه خارجی: 

   نشریه معتبر خارجی، نشریه‌ای است که  در یک  پایگاه استنادی معتبر بین‌المللی WOS-Core Collection یا Scopus و یا پایگاه تخصصی تایید شده نمایه شده باشد و  در عین حال در فهرست نشریه‌های نامعتبر خارجی قرار نداشته باشد. 

-  دسترسی به نشریه های WOS-Core Collection و Scopus و فهرست نمایه های تخصصی تایید شده از طریق وبگاه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با نشانی vpr.um.ac.ir امکان پذیر است.

 -  نشریه معتبر خارجی که در فهرست JCR  قرار گرفته باشد دارای امتیاز پژوهشی بیشتری بوده و تأکید می گردد انتخاب این نشریه ها در اولویت قرار گیرد.

 پ) اعتبارسنجی سایر نشریه ها توسط "کارگروه اعتبار سنجی نشریه های علمی" که در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مستقر می باشد، صورت می‌گیرد.

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.