پژوهش و فناوری

ساختمان شماره 4، طبقه دوم اتاق 409
دکتر راضیه نجات
مدیریت پژوهش و فناوری
شماره تماس: 05831226312
خانم مهندس دولخانی
کارشناس پژوهش و فناوری
شماره تماس: 05831222323
مهندس محمد نیستانی
کارشناسی پژوهش و فناوری 
شماره تماس: 05831222341