شیوه نگارش وابستگی سازمانی (Affiliation) در دستاوردهای پژوهشی 

 

مجلات داخلی

 

دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

 

مجلات خارجی

 

Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran